Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra prošla kontrolou

Redakce Medical News
29. 6. 2018

Ministerstvo financí spolu s resortem zdravotnictví zveřenily výsledky kontrol v největší zaměstnanecké Zdravotní pojišťovně Ministerstva vnitra (ZPMP).

Praha  –  Kontrola nekonstatovala žádná závažná pochybení ohrožující činnost pojišťovny, napsali to v tiskové zprávě mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová a mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec.

Kontroloři zjistili drobná pochybení v podobně “nesouladu s předpisy” či dílčí pochybení, k nimž kontrolní skupina předložila doporučení. “Členové kontrolní skupiny MZ měli za hlavní cíl ověřit soulad činnosti zdravotní pojišťovny nejen se zvláštními zákony upravujícími oblast veřejného zdravotního pojištění, zejména týkající se oblasti výběru pojistného, zajištění místní a časové dostupnosti zdravotní péče a s tím související smluvní politiku zdravotní pojišťovny,” uvedla Gabriela Štěpanyová.

Posuzovali také systém a procesy hospodaření a nakládání s veřejnými prostředky, a to jak pokud jde o naplňování cílů zdravotně pojistného plánu tak i pokud jde o výši a strukturu provozních nákladů. V dané souvislosti se zaměřili na nastavení kontrolních mechanismů zdravotní pojišťovny, včetně dodržování zákonných pravidel v oblasti finanční kontroly.

“Kontroloři MF ověřili funkčnost revizního systému a konstatovali, že adekvátně reaguje na nestandardní chování poskytovatelů zdravotních služeb. Naopak výhrady měli k bonifikačním programům pro lékaře. U nich ZPMV neposuzovala hospodárnost, efektivnost a účelnost a nenaplňovala tak zákon o finanční kontrole. Riziko nehospodárného chování bylo konstatováno také u uzavírání nových smluv s ambulantními specialisty,” nastínil mluvčí ministerstva financí s tím, že se jednalo o ojedinělé případy.  “Kontrola u veřejných zakázek prověřila vzorek smluv uzavřených na dobu neurčitou. Zde měla výhrady k udržování historických smluvních vztahů bez provádění průzkumů trhu,” dodal Michal Žurovec.

Podle kontrolorů v případě veřejných zakázek malého rozsahu nevěnovala ZPMV dostatečnou pozornost dokládání skutečností, ze kterých vyplynula exkluzivita určitých dodavatelů. “ZPMV dosud až na výjimky neprováděla vyhodnocování efektů a přínosů u výdajů z Fondu prevence. U jednoho z preventivních programů nebyli dostatečně specifikováni příjemci příspěvku a čerpání neodpovídalo původnímu záměru programu,” napsali kontroloři.