ÚPMD: poskytování zdravotních služeb se v ČR děje na základě soukromoprávního smluvního vztahu

Barbora Silná
29. 3. 2018  ・  4 minuty čtení

Advokátní kancelář JUDr. Petra Šustka Ph.D. k tématu Smlouvy o péči o zdraví, kterou musí podepisovat rodičky v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze Podolí.

Praha – Reakce Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze Podolí, které za vedení vypracovala Advokátní kancelář JUDr. Petra Šustka, Ph.D., byla do redakce Medical News doručena ve čtvrtek časně ráno. Pro úplnost nabízíme vyjádření v plném znění.

ÚPMD se při poskytování zdravotních služeb řídí příslušnými právními přepisy a přistupuje tak v zásadě stejně ke všem pacientům bez ohledu na skutečnost, zda jsou účastníky systému veřejného zdravotního pojištění, či nikoli. Proto dále v textu užíváme termín „pacientka“.

n Považujete Smlouvu o péči o zdraví ve stávajícím znění za smlouvu v souladu se zákonem?

Ano, smlouva v aktuálním znění je dle našeho názoru v souladu s platnými právními předpisy. Nadto plní důležitou informační funkci a pomáhá rodičkám v rámci orientace v jejich právech a povinnostech a např. vzorový porodní plán je často využíván jako inspirace pro budoucí maminky v ÚPMD. Považujeme za správné vystupovat s maximální snahou ve prospěch pacientky a jejího dítěte, avšak zároveň při dodržování doporučených postupů ve smyslu postupu lege artis (odborně správný postup).  

n Jaký postup volíte v případě, že pojištěnka odmítne smlouvu podepsat, nebo ji podepíše s výhradami?

Poskytování zdravotních služeb se v České republice v souladu s právními předpisy děje na základě soukromoprávního a převážně smluvního vztahu, tj. smlouvy o péči o zdraví podle občanského zákoníku.

V případě, že pacientka odmítne uzavřít smlouvu o péči o zdraví v písemné formě, přesto se však dostaví do ÚPMD k poskytnutí zdravotních služeb, dojde zahájením jejích poskytování mezi pacientkou a ÚPMD k uzavření smlouvy o péči o zdraví konkludentně. Pro tuto smlouvu není zákonem vyžadována výhradně písemná forma. Obě strany mají přitom povinnost řídit se právními předpisy. Mezi povinnosti pacienta patří pak mimo jiné rovněž povinnost dodržovat navržený individuální léčebný režim a dodržovat vnitřní řád poskytovatele, na které odkazuje i písemná verze smlouvy a které pak především konkretizují pravidla pro poskytování zdravotních služeb v ÚPMD.

Vzhledem k tomu, že smlouva slouží velkému množství žen a širokému názorovému spektru (přes 5.000 porodů ročně), není možné vyhnout se jisté standardizaci. V případě, že pacientka má k textu smlouvy výhrady, mohou s ní být individuálně prodiskutovány a ze strany ÚPMD buď dojde k akceptaci těchto případných změn, nebo nikoli. Všichni zaměstnanci ÚPMD se snaží s pacienty podrobně rozebrat jejich očekávání i potřeby a v maximální možné míře je respektují. S ohledem na ochranu života a zdraví žen i jejich novorozených dětí není možné vyhovět vždy všem představám a přáním pacientek. ÚPMD musí v souladu s povinnostmi poskytovatele zdravotních služeb mít zejména na zřeteli svou povinnost poskytovat zdravotní služby v souladu s požadavkem náležité odborné úrovně (de lege artis).

n Podepisují Smlouvu o péči o zdraví i pojištěnky, které přiveze akutně zdravotnická záchranná služba nebo se dostaví v akutním stavu na příjem porodnice v ÚPMD?

Veškerá administrativa v ÚPMD, nejen případné písemné uzavření smlouvy, je vždy přizpůsobena aktuálnímu zdravotnímu stavu pacienta. Poskytnutí neodkladných zdravotních služeb má v souladu se zákonem o zdravotních službách vždy přednost.

n Podepisují obdobnou Smlouvu o péči o zdraví i  pojištěnky hospitalizované na gynekologii?

Smlouva o péči o zdraví v písemné podobě je koncipována pro účely porodnice, a to s ohledem na zkušenosti personálu ÚPMD. V minulosti docházelo k nedorozuměním mezi pacientkami a personálem ohledně vzájemných práv a povinností. Tato nedorozumění smlouva a další dokumenty, na které výslovně odkazuje, do značné míry odstraňují a případné problematické body jsou odstraněny ještě v rámci návštěv pacientek v prenatálních poradnách.

V rámci péče o gynekologické pacientky jsou obdobná nedorozumění minimální, písemná forma smlouvy proto nebyla vyhodnocena jako potřebná.

n Kdo je autorem smlouvy – právník ÚPMD nebo externí právní kancelář? Pokud externí kancelář – která?

Autorem smlouvy je advokátní kancelář specializovaná na oblast zdravotnického práva. Text smlouvy byl pak připraven na základě zkušeností personálu ÚPMD a tak, aby byla zajištěna náležitá odborná úroveň poskytované péče, tedy aby péče byla poskytována podle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů, při respektování individuality pacientky, avšak zároveň s ohledem konkrétní podmínky pracoviště a jeho objektivní možnosti.

n Považuje ÚPMD ustanovení o péči o zdraví dle NOZ za aplikovatelná na zdravotní služby poskytované v souladu se zákonem o zdravotních službách?

 ÚPMD má povinnost řídit se při poskytování zdravotních služeb veškerými právními předpisy, které na danou oblast dopadají, tedy i občanským zákoníkem jako subsidiárním předpisem. Poskytování zdravotních služeb je realizováno na základě soukromoprávní smlouvy o péči o zdraví tak, jak ji upravuje občanský zákoník. Na tom nic nemění ani skutečnost, že pro většinu práv a povinností ze smlouvy existuje speciální úprava ve zvláštním zákoně – zákoně o zdravotních službách. Nejedná se o výmysl ÚPMD, ale o právní rámec, který musí všichni poskytovatelé zdravotních služeb respektovat.