Podmínky užití webových stránek (dále jen „Podmínky“)

Obecná ustanovení

 1. Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.medicalnews.cz je společnost MNB&BCS company s.r.o. se sídlem Bucharova 2657/12 Praha 5 – Stodůlky, 158 00,  IČ 06332111, zapsaná pod spisovou značkou C 280381 vedená u Městského soudu v Praze, která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen „Poskytovatel“).
 2. Poskytovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu v jakékoli podobě, v jakémkoli zpracování, uspořádání či v jakémkoli souboru, který Poskytovatel umísťuje na stránkách www.medicalnews.cz a www.medicalnews.sk. Bez souhlasu Poskytovatele není dovoleno užívat stránky jinak než pro vlastní potřebu uživatele (a to jak v celku, tak jejich jednotlivé části). Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany Provozovatele. Přístup na stránky www.medicalnews.cz a www.medicalnews.sk a jejich užití je bezplatné, není-li u konkrétních projektů stanoveno jinak.
 3. „Uživatelem“ je míněn subjekt, který v souladu s Podmínkami využívá/využíval konkrétní službu Poskytovatele a „Třetí stranou“ jakýkoli subjekt mimo Poskytovatele a Uživatele.
 4. Práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů se řídí těmito Podmínkami. Tyto Podmínky se vztahují na všechny, kdo využívají jakékoli služby poskytované v souvislosti s provozováním internetových stránek v rámci domény www.medicalnews.cz a www.medicalnews.sk (dále jen „Služby“).
 5. Termín „Reklama“ zahrnuje reklamní, marketingová nebo jiná propagační sdělení či obchodní sdělení zobrazovaná v rámci Služeb.
 6. „Obsahem služeb“ se rozumí veškerý společný objem obsahů Poskytovatele, Uživatelů i Třetích stran, přičemž:
  1. „Obsah Poskytovatele“ jsou kompletní informace, nástroje a díla, jejichž prostřednictvím Poskytovatel vytváří náplň a funkčnost Služeb;
  2. „Obsah Uživatele“ jsou veškeré informace nebo díla poskytovaná Uživatelem při užívání služby;
  3. „Obsah Třetích stran“ jsou veškeré informace a díla Třetích stran zobrazovaná v rámci
   Služeb.
 7. Užíváním Služeb poskytovatele vyjadřuje Uživatel svůj faktický souhlas s těmito Podmínkami. Uživatel, který nesouhlasí s Podmínkami, je povinen zdržet se užívání Služeb.
 8. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit obsah Podmínek. Změna je účinná okamžikem zveřejnění.
 9. Podmínky se řídí platným právním řádem České republiky.
 10. Poskytovatel využívá agenturního zpravodajství ČTK a TASR, jejichž obsah je rovněž chráněn autorským zákonem.

Práva a povinnosti Uživatele

 1. Uživatel se zavazuje, že
  1. nebude poškozovat Poskytovatele, jeho dobré jméno a pověst;
  2. bude používat Služby výhradně k účelu, k němuž jsou určeny;
  3. nebude činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo Služby či jakékoliv součásti nutné k jejich provozování;
  4. při užívání Služeb se nedopustí žádného protiprávního či neetického jednání;
  5. bude vždy respektovat práva Poskytovatele a Třetích osob;
  6. nebude využíváním Služby snižovat její hodnotu nebo jakkoliv poškozovat dílo či jinak zhoršovat funkci serverů provozovaných Poskytovatelem, nebo rušit užívání těchto serverů nebo Služeb Třetími stranami;
  7. nebude neoprávněně využívat dílo Poskytovatele, zejména
   1. kopírovat nebo zrcadlit Službu či její část bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele;
   2. používat servery a nástroje, které lze zneužít k poškození Služeb Poskytovatele;
   3. používat software pro odběr obsahu Služeb či informací o Uživatelích za jakýmkoliv účelem bez vědomí Poskytovatele.
 2. Uživatel není oprávněn
  1. užívat kteroukoli službu Poskytovatele v rozporu s těmito Podmínkami;
  2. jakkoliv komerčně i nekomerčně užívat kterékoli Služby či jejich součásti, značky, ochranné známky, loga, doménová jména či další obchodní prvky bez předchozího výslovného souhlasu Poskytovatele;
  3. narušovat nebo poškozovat zcela či částečně poskytování jakékoliv Služby, stránky, serverů či sítí spojených s provozováním Služeb;
  4. používat softwarové kódy, programy nebo jejich části či viry, které mohou přerušit, omezit nebo zastavit poskytování Služby;
  5. jakkoliv jinak poškozovat, blokovat, zneužívat či měnit jakoukoliv součást Služby, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod, data nebo ochranu dat Služeb;
  6. získávat ani se pokoušet získat díla, materiály či informace či jejich části týkající se Služeb, které nejsou nebo nebyly zveřejněny nebo zpřístupněny prostřednictvím serverů Poskytovatele;
  7. pokusit se o jakékoliv jednání výslovně zakázané těmito Podmínkami nebo jakkoliv porušovat práva Poskytovatele nebo Třetích stran jiným způsobem, než je zde popsáno.

Práva a odpovědnost Poskytovatele

 1. Poskytovatel nenese odpovědnost za bezchybnou činnost, nepřetržitou funkčnost a či garanci Služeb.
 2. Poskytovatel neposkytuje Uživateli žádné záruky ohledně Služeb, Obsahu Poskytovatele a Obsahu Třetích stran, zejména nezaručuje, že
  1. Služby či jejich části budou vždy zcela funkční po celou dobu provozování Služeb;
  2. Služby či jejich části budou poskytovány bez chyb a omezení;
  3. Služby či jejich části budou vždy dostupné.
 3. Poskytovatel neodpovídá za
  1. přesnost, správnost, aktuálnost a celistvost obsahu Poskytovatele i Třetích stran, ani nenese žádnou odpovědnost za s tím spojenou škodu či újmu způsobenou Uživateli nebo Třetí straně;
  2. úplnou či částečnou nefunkčnost nebo nedostupnost Služeb;
  3. ztrátu nebo jiné poškození Obsahu Uživatele;
  4. jakýkoliv následek poskytnutí nesprávných údajů Uživatelem při využívání Služeb;
  5. jakoukoliv škodu vzniklou uživateli v důsledku Reklamy Třetích stran.
 4. Poskytovatel je oprávněn:
  1. kdykoli a bez nutnosti o tom informovat Uživatele ukončit poskytování jakékoli Služby nebo jejích částí;
  2. kdykoli a bez nutnosti o tomto informovat Uživatele zastavit, omezit, upravit nebo změnit poskytování jakékoli Služby nebo jejích částí;
  3. kdykoli a bez nutnosti o tom informovat Uživatele zrušit či zablokovat jeho přístup ke Službám;
  4. vymáhat na Uživateli, který se dopustil porušení těchto Podmínek náhradu škody za každý takový případ porušení;
  5. kdykoliv jednostranně změnit obsah Podmínek; změna nabyde účinnosti po zveřejnění.

Duševní vlastnictví

 1. Poskytovatel respektuje duševní vlastnictví a jiná práva Třetích stran a žádá Uživatele, aby při využívání Služeb ctil stejná pravidla. Pokud Uživatel v souvislosti s využíváním Služby předá Poskytovateli svůj Obsah Uživatele, výslovně a dobrovolně tím poskytuje Poskytovateli nevýhradní bezplatnou licenci k užití takového Obsahu, přičemž
 2. Uživatel vůči Poskytovateli prohlašuje a zaručuje, že je oprávněn Poskytovateli poskytnout Licenci k takovému Obsahu uživatele;
 3. Uživatel výslovně deklaruje, že nebude prostřednictvím Služby Poskytovateli předávat Obsah Uživatele, který zejména:
  1. je chráněn autorským zákonem nebo předpisy chránícími práva duševního vlastnictví bez předchozího souhlasu vlastníka/držitele těchto práv;
  2. obsahuje jakékoli části, jež podněcují nebo směřují k trestnému činu nebo schvalují trestný čin nebo veřejně vychvalují pro trestný čin jeho pachatele;
  3. obsahuje části, který hanobí některý národ, etnickou skupinu, rasu, politické přesvědčení, náboženství či třídu nebo navádí k omezování těchto práv a svobod;
  4. obsahuje pornografická díla;
  5. je v jakémkoli jiném ohledu v rozporu s platným právem, nařízeními a dobrými mravy.
 4. Předávání jakéhokoli Obsahu Uživatele či jeho částí Poskytovali je dobrovolné a za poskytnutí licence dle Podmínek nenáleží Uživateli úplata.

Reklama a obchodní sdělení

 1. Uživatel vyslovuje souhlas, že na Službách Poskytovatele může být zobrazována Reklama. Způsob, rozsah či formát Reklamy určuje Poskytovatel.
 2. Reklama představuje Obsah Třetích stran, a Poskytovatel proto žádným způsobem neodpovídá za její obsah.
 3. Uživatel souhlasí, že mu Poskytovatel může elektronicky posílat či zprostředkovat různé formáty sdělení Poskytovatele o Službách, produktech a novinkách, a to včetně informací od Třetích osob.

Sankce

 1. Pokud Uživatel jedná v rozporu s těmito Podmínkami, má Poskytovatel právo kdykoliv, bez upozornění a bez jakéhokoli nároku ze strany Uživatele postupovat podle Podminek – bodu 4 oddílu nesoucího nadpis Práva a odpovědnost Poskytovatele.
 2. Tímto ustanovením není dotčeno právo Poskytovatele na náhradu škody, přičemž Uživatel se zavazuje odškodnit Poskytovatele za veškerou újmu (majetkovou i nemajetkovou), která mu vznikne v důsledku zaviněného porušení ustanovení těchto Podmínek Uživatelem.

Tyto Podmínky jsou účinné od 1.9. 2017.

Podmienky používania

Podmienky používania webových stránok (ďalej len „Podmienky“)

Všeobecné ustanovenia

 1. Vlastníkom a prevádzkovateľom internetových stránok medicalnews.sk je spoločnosť MNB&BCS company s.r.o., so sídlom Bucharova 2657/12 Praha 5 – Stodůlky, 158 00,  IČ 06332111, zapísaná v Obchodnom registri u Mestského súdu v Prahe, vložka C 280381. Spoločnosť je v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z., Autorský zákon, v znení neskorších predpisov oprávnená vykonávať majetkové práva k týmto internetovým stránkam (ďalej len „Poskytovateľ“).
 2. Poskytovateľovi prináležia všetky autorské práva k celkovému obsahu v akejkoľvek podobe, v akomkoľvek spracovaní, usporiadaní či v akomkoľvek súbore, ktorý Poskytovateľ umiestňuje na stránkach medicalnews.cz a www.medicalnews.sk. Bez súhlasu Poskytovateľa nie je dovolené používať stránky inak než pre vlastnú potrebu používateľa (a to ako vcelku, tak aj jej jednotlivé časti). Iné použitie podlieha predchádzajúcemu schváleniu zo strany Prevádzkovateľa. Prístup na stránky www.medicalnews.cz a www.medicalnews.sk a ich použitie je bezplatné, pokiaľ to nie u konkrétnych projektov stanovené inak.
 3. Za „Používateľa“ sa považuje subjekt, ktorý  v súlade s Podmienkami využíva alebo využíval konkrétnu službu Poskytovateľa a „Treťou stranou“ je akýkoľvek iný subjekt okrem Poskytovateľa a Používateľa.
 4. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Používateľa sa riadia týmito podmienkami. Tieto Podmienky sa vzťahujú na všetkých, ktorí využívajú akékoľvek služby poskytované v súvislosti s prevádzkovaním internetových stránok v rámci domény medicalnews.cz a www.medicalnews.sk (ďalej len „Služby“).
 5. Termín „Reklama“ zahŕňa reklamnú, marketingovú alebo iné propagačné či obchodné zdelenie, zobrazované v rámci Služieb.
 6. „Obsahom služieb“ sa rozumie akýkoľvek spoločný objem obsahov Poskytovateľa, Užívateľov a Tretích strán, pričom:
  1. „Obsah Poskytovateľa“ sú kompletné informácie, nástroje a diela, prostredníctvom ktorých Poskytovateľ vytvára náplň a funkčnosť Služieb;
  2. „Obsah Používateľa“ sú kompletné informácie a diela poskytované Používateľom pri používaní služby;
  3. „Obsah Tretích strán“ sú kompletné informácie a diela Tretích strán zobrazovaných v rámci Služieb.
 7. „Obsah Tretích strán“ sú všetky informácie a diela Tretích strán zobrazovaných v rámci Služieb.
 8. Používaním Služieb poskytovateľa vyjadruje Používateľ svoj úplný súhlas s týmito Podmienkami. Používateľ, ktorý nesúhlasí s Podmienkami, je povinný sa využívania Služieb zdržať.
 9. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek jednostranne zmeniť obsah Podmienok. Zmena je účinná okamihom zverejnenia.
 • Podmienky sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky
 • Poskytovateľ využíva agentúrne spravodajstvo ČTK a TASR, ktorých obsah je takisto chránený autorským zákonom.

Práva a povinnosti Používateľa

 1. Používateľ sa zaväzuje, že:
  1. nebude poškodzovať Poskytovateľa, jeho dobré meno a povesť;
  2. bude používať Služby výhradne na účel, na ktorý sú určené;
  3. nebude konať nič, čo by narušovalo alebo poškodzovalo Služby či akékoľvek súčasti nutné na ich prevádzkovanie;
  4. pri používaní Služieb sa nedopustí žiadneho protiprávneho či neetického konania;
  5. bude vždy rešpektovať práva Poskytovateľa a Tretích osôb;
  6. nebude využívaním Služby znižovať jej hodnotu alebo akokoľvek poškodzovať dielo či inak zhoršovať funkciu serverom prevádzkovaných Poskytovateľom, alebo rušiť používanie týchto serverov alebo Služieb inými stranami;
  7. nebude neoprávnene využívať dielo Poskytovateľa, najmä:
  8. kopírovať alebo zrkadliť Službu či jej časť bez

predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa;

 1. používať servery a nástroje, ktoré je možné zneužiť na

poškodenie Služieb Poskytovateľa;

 1. používať softvér pre odber obsahu Služieb či informácií

o Používateľoch za akýmkoľvek účelom bez vedomia

Poskytovateľa.

 

 1. Používateľ nie je oprávnený:
  1. používať akúkoľvek službu Poskytovateľa v rozpore s týmito Podmienkami;
  2. akokoľvek komerčne i nekomerčne používať akékoľvek Služby či ich súčasti, značky, ochranné známky, logá, doménové mená či ďalšie obchodné prvky bez predchádzajúceho výslovného súhlasu Poskytovateľa;
  3. narúšať alebo poškodzovať úplné či čiastočné poskytovanie akejkoľvek Služby, stránky, serverov či siete spojených s prevádzkovaním Služieb;
  4. používať softvérové kódy, programy alebo ich časti či vírusy, ktoré môžu prerušiť, obmedziť alebo zastaviť poskytovanie Služby;
  5. akokoľvek inak poškodzovať, blokovať, zneužívať či meniť akúkoľvek súčasť Služby, alebo sa iba pokúšať narušiť stabilitu, chod, dáta alebo ochranu dát Služieb;
  6. získavať, ani sa pokúšať získavať diela, materiály či informácie či ich časti týkajúce sa Služieb, ktoré nie sú alebo neboli zverejnené alebo sprístupnené prostredníctvom serverov Poskytovateľa;
  7. pokúšať sa o akékoľvek konanie výslovne zakázané týmito Podmienkami alebo akokoľvek porušovať práva Poskytovateľa alebo Tretích strán iným spôsobom, než ako je tu uvedené.

 

Práva a zodpovednosť Poskytovateľa

 1. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za bezchybnú činnosť, nepretržitú funkčnosť či garanciu Služieb.
 2. Poskytovateľ neposkytuje Používateľovi žiadne záruky ohľadom Služieb, Obsahu Poskytovateľa či Obsahu Tretích strán, najmä nezaručuje, že:
 3. Služby alebo ich jednotlivé časti budú vždy úplne funkčné po

celú dobu prevádzkovania Služieb;

 1. Služby alebo ich jednotlivé časti budú poskytované bez chýb

a obmedzení;

 1. Služby alebo ich jednotlivé časti budú vždy dostupné.

 

 1. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za:
 2. presnosť, správnosť, aktuálnosť a celistvosť obsahu Poskyto-

vateľa i Tretích strán, ani nenesie žiadnu zodpovednosť za

škody týmto spôsobené či ujmu spôsobenú Používateľovi

alebo Tretej strane;

 1. úplnú alebo čiastočnú nefunkčnosť alebo nedostupnosť Služieb;
 2. stratu alebo iné poškodenie Obsahu Používateľa;
 3. akýkoľvek následok poskytnutia nesprávnych údajov

Používateľom pri využívaní Služieb;

 1. akúkoľvek škodu vzniknutú Používateľom v dôsledku Reklamy

Tretích strán.

 

 1. Poskytovateľ je oprávnený:
 2. kedykoľvek a bez nutnosti o tom informovať Používateľa

ukončiť poskytovanie akejkoľvek Služby alebo jej časti;

 1. kedykoľvek bez nutnosti o tom informovať Používateľa

zastaviť, obmedziť, upraviť alebo zmeniť poskytovanie

akejkoľvek Služby alebo jej časti;

 1. kedykoľvek a bez nutnosti o tom informovať Používateľa zrušiť

či zablokovať jeho prístup k Službám;

 1. vymáhať od Používateľa, ktorý sa dopustil porušenia týchto

Podmienok náhradu škody za každé takéto porušenie;

 1. kedykoľvek jednostranne zmeniť obsah Podmienok; zmena

nadobúda účinnosť po zverejnení.

Duševné vlastníctvo

 1. Poskytovateľ rešpektuje duševné vlastníctvo a iné práva Tretích strán a požaduje od Používateľa, aby pri využívaní Služieb rešpektoval rovnaké pravidlá.

Pokiaľ Používateľ v súvislosti s využívaním Služby poskytne Poskytovateľovi svoj Obsah Používateľa, výslovne a dobrovoľne tým poskytuje Poskytovateľovi bezvýhradnú bezplatnú licenciu k používaniu takéhoto Obsahu, pričom:

 1. Používateľ voči Poskytovateľovi prehlasuje a zaručuje, že je oprávnený Poskytovateľovi poskytnúť licenciu k takémuto Obsahu používateľa;
 2. Používateľ výslovne deklaruje, že nebude prostredníctvom Služby Poskytovateľovi poskytovať Obsah Používateľa, ktorý predovšetkým:
 3. je chránený autorským zákonom alebo predpismi chrániacimi duševné  vlastníctvo bez predchádzajúceho súhlasu vlastníka/držiteľa týchto práv.
 4. obsahuje akékoľvek časti, ktoré podnecujú alebo smerujú k trestnému činu alebo schvaľujú trestný čin alebo verejne vychvaľujú trestný čin jeho páchateľa
 5. obsahuje časti, ktoré hanobia niektorý národ, etnickú skupinu, rasu, politické presvedčenie, náboženstvo či triedu alebo navádza k obmedzovaniu týchto práv a slobôd;
 6. obsahuje pornografické diela
 7. je v akomkoľvek ohľade v rozpore s platným právom, nariadeniami a dobrými mravmi.
 8. Poskytovanie akéhokoľvek Obsahu Používateľa alebo jeho časti Poskytovateľovi je dobrovoľné a za poskytnutie licencie podľa Podmienok neprináleží Používateľovi žiada odplata.

Reklama a obchodné zdelenie

 1. Používateľ vyslovuje súhlas, že na Službách Poskytovateľa môže byť zobrazovaná Reklama. Spôsob, rozsah či formát Reklamy určuje Poskytovateľ.
 2. Reklama predstavuje Obsah Tretích strán a Poskytovateľ preto žiadnym spôsobom nezodpovedá za jej obsah.
 3. Používateľ súhlasí, že mu Poskytovať môže elektronicky posielať či sprostredkovať rôzne formáty zdelenia Poskytovateľa o Službách, produktoch a novinkách, a to vrátane informácií od Tretích osôb.

Sankcie

 1. Ak je používateľ v rozpore s týmito podmienkami, Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a bez akéhokoľvek nároku zo strany Používateľa postupovať podľa oddielu 4 oddielu Práva a zodpovednosť Poskytovateľa.
 2. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo Poskytovateľa na náhradu škody, pričom Používateľ sa zaväzuje odškodniť Poskytovateľa za akúkoľvek ujmu (majetkovú i nemajetkovú), ktorá mu vznikne v dôsledku zavinenia porušenia ustanovení týchto Podmienok Používateľom.

Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť od 1.9.2017.