Odstránenie bradavice musí pacient podpísať, korekciu očnej šošovky však nie

Barbora Silná
4. 9. 2017  ・  8 minut čtení

Zdravotníci musia pacienta poučiť vždy, niekedy stačí ústna informácia, inokedy musí podpísať informovaný súhlas. Prax je v tomto ohľade nejednotná a závisí na platnej právnej úprave.

Praha/Bratislava – Ako majú zdravotníci poučiť pacienta a či musí zakaždým podpísať informovaný súhlas sa líši podľa typu a rozsahu starostlivosti v náväznosti na platné právne ustanovenia.

Pacienti tak môžu so zákrokom súhlasiť buď iba ústne alebo písomne. Vždy ale musia porozumieť tomu, ako bude vyšetrenie alebo zákrok prebiehať. Zdravotnícka prax tak so sebou prináša veľké množstvo najrôznejších prípadov, ktoré sa často líšia iba v detailoch, ktoré ale môžu byť pri posudzovaní každého prípadu rozhodujúce.

Právnička Lucia Široká spomína na prípad, kedy pacientka po korekcii očnej šošovky prišla o zrak na operované oko. „Oslepnutie je jednou z komplikácií, ktoré sa môžu u tohto typ operácie vyskytnúť. V zdravotníckej dokumentácii pacientky sa však nenachádzal písomný informovaný súhlas, ktorého obsahom by bolo poučenie o komplikáciách zdravotného výkonu,“ popísala prípad Lucia Široká. Pacientka sa preto domáhala odškodnenia a trvala na tom, že zdravotnícke zariadenie pochybilo, keď ju personál dostatočne nepoučil.

„Pre súhlas na výkon korekcie očnej šošovky nie je v súlade s vyššie uvedenými pravidlami zákonom predpísaná písomná forma, a preto v tejto konkrétnej situácii je možné skonštatovať, že nedošlo k porušeniu povinností poskytovateľa zdravotníckych služieb,“ skonštatovala právnička, ale zároveň upozorňuje na to, „že  pacientke malo byť poskytnuté dostatočné poučenie o možných komplikáciách.“

Poučenie pacienta môže byť podľa českých právnych predpisov v ústnej alebo písomnej forme, môže byť udelené znakovou rečou alebo konkludentne. „Teda takým spôsobom, ktorý nevzbudzuje pochybnosti o tom, že je prejavom súhlasu,“ doplnila advokátka Široká.

Podobne sa k otázke poučenia pacienta stavia podľa advokáta Petra Marenčáka i naša právna úprava. Zákon o zdravotnej starostlivosti podľa Marenčáka ukladá ošetrujúcemu zdravotníkovi povinnosť poskytnúť pacientovi alebo jeho zákonnému zástupcovi poučenie zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku, s možnosťou a dostatočným časom slobodne sa rozhodnúť. Informovaný súhlas musí byť primeraný, dostatočne zrozumiteľný a primerane rozumovo zrozumiteľný pre daného pacienta. Zákon podľa neho v tomto ohľade nestanoví konkrétnu formu poučenia, z čoho je možné vyvodiť, že môže byť poskytnutý nielen písomne, ale aj ústne. „Chaotickým prvkom v slovenskej právnej úprave je však následná požiadavka toho istého zákona, aby súčasťou zápisu do zdravotníckej dokumentácie bol i „obsah poučenia.“ Táto požiadavka tak z praktického hľadiska znamená, že pokiaľ by zdravotník poskytol poučenie v ústnej forme, mal by v zmysle zákona obsah ústne poskytnutého poučenia následne ešte zaznamenať do zdravotnej dokumentácie i v písomnej forme,“ zhrnul Marenčák.

Všebecne teda platí, že súhlas môže byť udelený v akejkoľvek forme, pokiaľ zákon nepredpisuje formu písomnú. Súhlas však musí byť vždy preukázateľný, čo je v záujme poskytovateľov zdravotníckych služieb pre prípad sporov s pacientmi, ktorí sa následne domáhajú svojich práv. „Písomná forma súhlasu je vždy záväzná pri udelení súhlasu s hospitalizáciou, obvykle dlhšie než 24 hodín alebo keď sa tak rozhodne poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,“ uviedla Široká.

Vždy je treba prihliadať na súvisiace právne úpravy, napríklad na občiansky zákonník, ktorý vyžaduje písomný súhlas, pokiaľ má byť pacientovi oddelená časť tela, ktorá sa už neobnoví. „Písomná forma súhlasu je nutná i v prípade, pokiaľ pacientovi odstraňujú bradavice alebo amputujú končatinu. Pacient napríklad musí súhlasiť i s odstránením apendixu. Pokiaľ by teda písomný informovaný súhlas v zdravotníckej dokumentácii chýbal, môže poskytovateľ zdravotníckych služieb čeliť právnemu postihu,“ dodala Lucia Široká. A to i napriek tomu, že by pacient  so zákrokom súhlasil iba ústne. Takéto udelenie súhlasu by bolo považované za neplatné. „De facto by dochádzalo k zásahom do integrity pacienta bez právneho dôvodu,“ zhrnula špecialistka na zdravotnícke právo.

Písomné súhlasy sú taktiež vždy vyžadované pri transplantáciách, pri umelom prerušení tehotenstva alebo pri väčšine zákrokov poskytovaných podľa zákona o špecifických zdravotných službách – asistovaná reprodukcia, sterilizácia, kastrácia, zmena pohlavia, prevádzanie psychochirurgických výkonov, genetické vyšetrenia, odber krvi či klinické štúdie.