Informovaný súhlas a súvisiaca legislatíva

Barbora Silná
4. 9. 2017  ・  2 minuty čtení

Ktoré zákony sa vzťahujú na legislatívnu úpravu informovaného súhlasu v Českej republike a na Slovensku? Prinášame vám ich súhrnný prehľad.

Poskytovanie zdravotných služieb na základe slobodného a informovaného súhlasu predpokladá najvýznamnejšia medzinárodná zmluva, na ktorú sa poskytovanie zdravotných služieb vzťahuje – Dohovor o ľudských právach a biomedicíne, ľudsko-právny dokument Rady Európy.

Česká legislativa Slovenská legislatíva
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky
Zákon č. 372/2011 Sb., o poskytování zdravotnických služeb Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti
Zákon č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach
Zákon č. 285/2002 Sb., transplantační zákon Zákon č. 317/2016 Z.z. transplantačný zákon
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 417/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o informáciách poskytovaných žene a hlásenia o poskytnutí informácií
  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 56/2014 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o poučení, ktoré predchádza informovanému súhlasu pred vykonaním sterilizácie osoby